Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De EBG op Curaçao
Beleidsplan

De Stichting Christelijk Onderwijs der EBG behoort tot een van de kleine schoolbesturen voor bijzonder onderwijs op Curacao. De Stichting komt voort uit de Evangelische Broedergemeente Curacao en kan bogen op een jonge historie van het verzorgen van Christelijk onderwijs alhier. De huidige stichting is op 1 februari 1988 opgericht en heeft overeenkomstig de statuten tot doel het geven en doen geven van Christelijk Onderwijs op de grondslag en volgens de principes van de Evangelische Broedergemeente en het behartigen van de onderwijsbelangen van de onder haar ressorterende school.
Zo langzamerhand is onze Stichting niet meer weg te denken uit de Curaçaose gemeenschap; veel leerlingen hebben een degelijke christelijke basis meegekregen voor het verdere leven. Ondanks deze prestaties is heden tendage sprake van een genuanceerd beeld met betrekking tot onze organisatie c.q school. Niet in de laatste plaats vanwege een achterstallig onderhoud, maar ook vanwege het feit dat onze Christelijke identiteit niet duidelijk zichtbaar is of naar voren komt waardoor de positieve uitstraling van het EBG onderwijs enigszins is gaan slijten.
Onze stichting valt onder de EBG gemeente Maranatha. Onder deze paraplu zijn ook de andere stichtingen ondergebracht. De invloed vanuit het Bestuurs College op onze stichting is bepalend, niet alleen op onderwijskundig- maar ook op financieel gebied.

Organisatie

De stichting is verantwoordelijk voor de Emmy Berthold school met een leerlingenaantal van 240, 1 onderwijsfunctionaris, 10 leerkrachten, 1 schoolhoofd, 1 financieel-administratieve kracht en 2 interieurs verzorgsters. Bij het aantrekken van onderwijzend personeel zal het beleid erop gericht zijn de grondslag van de EBG te bewaken.

Haar administratiekantoor is ondergebracht in het jeugdhuis van de Maranatha kerk. Het bovenschools managementteam verricht centrale diensten en is ondersteunend aan de school. Zij vervult een belangrijke brugfunctie naar de scholen. Deze intermediaire rol is zichtbaar en adequaat. De huisvesting voldoet niet meer aan de normen van behoorlijk onderkomen. Er zal spoedig gezocht moeten worden naar een andere ruimere en meer representatieve lokatie.

Identiteit

De Stichting heeft een duidelijke identiteit die zich kenmerkt in onze missie en visie; Ons Christelijk geloof is gestoeld op de EBG principes en vormen de basis waar op onze school onderwijs verzorgd wordt. Vanuit deze principes werken wij aan de verdere ontwikkeling van onze onze leerlingen. Het vergaren van kennis, het leren van vaardigheden, de talentontwikkeling vormen tezamen met ons christelijk geloof een eenheid.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door o. a. de leeromgeving waarin de leerlingen onderwezen worden. De leerlinegn moeten voldoende geprikkeld en uitgedaagd worden. Wij zijn van mening dat zowel de fysieke leeromgeving alsook de wijze waarop onderwijs verzorgd wordt medebepalend zijn voor de prestaties van de leerlingen.

Beleidsvoornemens

 • De missie en visie zullen steeds worden getoetst en bijgesteld.
 • De identiteit van de EBG-school herstellen door ernaar te streven leerkrachten en ander personeel aan te trekken die de EBG-identiteit onderschrijven en uitdragen.
 • Het onderhouden van nauwe band met de Maranatha kerk
 • Het aanleren van positief maatschappelijk- en sociaal gedrag aan de leerlingen, hetgeen bevestigd moet worden door het rolmodel van de onderwijsgevenden

De Stichting Christelijk Onderwijs der EBG


In de statuten ligt vastgelegd hoe de Stichting is gevormd. Het bestuur moet bestaan uit tenminste 7 leden , die voortkomen uit aebg-gelederen en voorgedragen worden door het gemeente bestuur van de Maranatha kerk. Uit dit bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen van 3 leden.
 • Het bestuur neemt samen met de onderwijsfunctionaris deel aan overheidsstichtingen die zich inzetten voor het onderwijs door middel van het principalenconstructie
 • Het bestuur kan adviseurs en ereleden benoemen uit verschillende expertisevelden die haar bijstaan met specialistisch advies.
 • Het bestuur heeft uit haar midden leden aangewezen die zullen optreden als contactpersoon voor haar school en andere instanties.
 • Het bestuur streeft ernaar het beleid transparant te houden en daarvan maandelijks te rapporteren naar het Gemeente Bestuur.
 • De Stichting streeft ernaar het gemeente bestuur bij te staan in het aantrekken van bestuursleden die uit hoofde van hun kennis en ervaring positief kunnen bijdragen aan de professionaliteit en de visie en missie van het bestuur.
 • De stichting streeft ernaar het schoolhoofd te stimuleren het vormen van een oudercommissie te bevorderen en actief bij de school te betrekken.
 • De Stichting streeft ernaar de communicatie met het schoolhoofd en met de bestuursleden onderling zoveel mogelijk te digitaliseren. Te dien einde wordt er een website opgezet.

Onderwijs


De hoogste prioriteit van de Stichting is kwaliteitsonderwijs te faciliteren. Dit wil zij verwezenlijken door:
 • het aantrekken van gekwalificeerde leerkrachten
 • het aanschaffen van degelijk (digitaal) onderwijsmateriaal
 • het implementeren van onderwijs innovaties
 • met een professioneel-kritische houding deel te nemen aan onderwijsverniewingen.
 • het investeren in ICT-voorzieningen
 • het opzetten van de LVS
 • Verbetering van de leerlingenzorg op onderwijskundiggebied
 • Het positief beïnvloeden van leerkrachtgedrag
 • Het leerproces op haar school te documenteren en te evalueren d.m.v. rapportages ( schoolgids, jaarverslag, SOP.)
 • Onderhandelingen te voeren om de faciliteiten zo optimaal te maken en te onderhouden

De Specifieke beleidswensen van de Stichting

 • Het overgaan tot het Nederlands als instructietaal
 • Het oprichten van een afdeling S.O.
 • Het ziekteverzuim van het personeel te beperken.
 • Het opstellen van regels bij afwezigheid van personeelsleden.

Personeel

De Stichting heeft 3 categorieën personeel in dienst:
 • Onderwijzend personeel
 • Onderwijsondersteunend personeel
 • Financieel-administratief personeel
De bevoegdheden voor het aanstellen van het personeel zijn vastgelegd in de LMA, of in procedures die door de stichting zijn opgesteld. Ook de rechtspositie van het personeel ligt vastgelgd in de LMA; deze volgt de rechtspositie der ambtenaren. De aangestelde personeelsleden krijgen elk een akte van benoeming.

Er worden files bij gehouden van alle personeelsleden en werksters.
Aan de identiteit van het onderwijzend- en het onderwijsondersteunend personeel worden specifieke eisen gesteld
De Stichting wil door het aanbieden van en het verplicht deelnemen aan nascholing de deskundigheid van haar personeel bevorderen.
De stichting streeft ernaar het functioneren en de evaluatie van het personeel jaarlijks ter hand te nemen en te documenteren. De uitvoering daarvan ligt bij het schoolhoofd en de onderwijsfunctionaris.

Het Financieelbeleid

Het financieel beleid van de Stichting heeft als doel het verkrijgen van een gezonde financiele basis teneinde kwalitatief goed funderend onderwijs te bekostigen. Zij wordt bepaalt en uitgevoerd door het dagelijksbestuur van de stichting.
De stichting ontvangt van de overheid een jaarlijkse financiele vergoeding in het kader van het Vergoeding & Verantwoording ( V & V) stelsel. Deze financiele ergoeding is in wezen niet toereikend voor een goed functionerende school, die kwalitatief hoogstaand onderwijs aan haar pupillen wil geven. Om het in de missie en visie gestelde doel te kunnen bereiken, staat de stichting open voor vrijwillige bijdragen, donaties, schenkingen sponsoring, fundraising activiteiten, reclame, enz…….

Jaarlijks moet de Stichting het financieel beleid verantwooden tegenover de subsidiegever. Daarvoor wordt een externe accountant ingehuurd voor het samenstellen van het jaarverslag. Dit jaarverslag gaat dan ter controle naar een door de subsidiegever aangewezen registeraccountant. Omdat dr Stichting een achterstand van 9 jaren heeft in het produceren van de jaarrekeninngen, kan er nog geen begroting opgesteld worden. Dit is een gevaarlijke situatie, omdat het werken op financieelgebied eigenlijk blindelinks gebeurt.

Streefpunten
Wij hopen binnen niet al te lange tijd op schema te zijn met de jaarrekeningen, zodat ook een begroting voor het komend schooljaar gemaakt kan worden.
Wij streven naar een centralistisch financieel beleid. Als gevolg van de veranderende wetgeving wordt een grotere wettelijke aansprakelijkheid gelegd bij de leden van het bestuur van de Stichting.
Wij streven naar het vormen van voldoende reserves om te kunnen voldoen aan uitbreidingsinvesteringen en voor het kunnen opvangen van liquiditeits- en financieringsproblemen wanneer de overheid haar subsidieverplichtingen jegens de stichting niet op tijd nakomt.

In het uitvoeren van het financieelbeleid wordt het dagelijks bestuur ondersteund door de directeur en de financieel-administratieve kracht.

Het financieel beleid van de stichting houdt momenteel in het voldoen aan de maandelijkse verplichtingen. Daarnaast komt nog kijken de niet afgehandelde schulden van het vorig bestuur voldaan kunnen worden. Door dit feit heeft het huidig bestuur momenteel heel weinig financiele ruimte voor extra financiele ondersteuning voor de school.


De financieel-administratieve functie

De financieel administratieve functie van de stichting dient om de uitvoering van de missie van de Stichting mogelijk te maken. Er zijn vier niveau’s, te weten
1.de vrijwillige ouderlijke bijdrage
2.de bovenschoolsmanagement administratie; (administratief beheer, personeelsadministratie)
3.de schoolgebonden administratie ( wettelijk verplichte schooldocumenten, nodig voor de subsidieberekening)
4.financiele administratie ( salarisbetalingen, subsidieverrekening)

De financieel administratieve functie wordt wordt zoveel mogelijk centraal uitgevoerd door het administratie-kantoor o.l. van de directeur en de financieel-administratieve kracht. Voor de salarisberekening wordt voor alsnog een externkantoor ingehuurd.

Beleidsvoornemens

De Stichting streeft ernaar de administratie te verbeteren en deze in te richten met gebruikmaking van digitale dataopslag en ICT.De Stichting zal ernaar toewerken dat de leerlingadministratie van de school ook doomiddel van de surver voor kantoor bereikbaar is.
De stichting streeft naar een ander salarisprogramma. Momenteel wort op kantoor gebruik gemaakt van het programma Salomo.
De Stichting zal de omzetting van de schoolgebonden wettige administratie van handmatig naar digitaal op de school stimuleren. De software is reeds door de Stichting geleverd en aangesloten op school en kantoor.
De Stichting heeft doomiddel van de SOAB het administratiekantoor op efficiency laten toetsen. Zij zal erop toezien dat de toegezegde ondersteuning ook verwezenlijkt wordt.

Huisvesting en inrichting

De Emmy Berthold school heeft te kampen met veel achterstallig onderhoud. De (overheids) Stichting Onderhoud Scholen heeft een gelimiteerd budget om het achterstallig onderhoud in te halen. Daarnaast zijn er bouwkundige aanpassingen vereist om de onderwijsinnovaties te implementeren (Computerlab)
Het bestuur heeft binnen de SOS een lid afgevaardigd voor het toezicht op de te besteden gelden en op alle bouwactiviteiten

De stichting streeft ernaar haar school te beheren door
 • Haar volledig goed toe te rusten om kwaliteitsonderwijs te leveren.
 • Haar leeromgeving veilig en pretting te maken voor leerling en leerkracht
 • Haar goed te onderhouden
Beleidsvoornemens
Wij streven ernaar het reguliere en achterstallige onderhoud structureel aan te pakken in samenspraak met SOS in een korte en lange termijnplanning.
De sanitaire voorzieningen daar waar nodig te verbeteren
De inrichting en het meubilair aan te passen aan de eisen van het moderne onderwijs
De leermiddelen en schoolboeken te optimaliseren strategieën te bedenken hoe de stijgende kosten beheersbaar blijven , dan wel gefinancieerd kunnen worden.


Informatie en Communicatie Technologie

ICT is geen doel op zich, maar een middel om hogere doelen te bereiken:
 • Onderwijs op maat
 • Het ontwikkelen van een “global” bewustzijn
 • Voorbereiding op de arbeidsmarkt
De stichting richt zich dit jaar op de toepassing van ICT op haar school. Het streven gaat uit naar het beschikken over een goed geoutilleerde computerlokaal met snelle internet verbinding en educatieve programma’s via de surver en dat alle klassen over tenminste 4 PC’s kunnen beschikken die aangesloten zijn op de surver. Alle leerkrachten hebben de basisnascholing (DOR) ontvangen en moeten verder nageschoold worden in het gebruik van de educatieve computer programma’s. Voorwat het ICT-beleid en de faciliteiten betreft loopt de Emmy Berthold school ver achter in het onderwijsveld.
Wij streven ernaar ICT in te zetten als een toegevoegde waarde aan het kwaliteitsonderwijs.
Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)