Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De EBG op Curaçao
Doelstellingen

Grondslag van de SCOEBG

De Stichting gelooft in de Drieënige God naar Zijn openbaring in de Heilige Schrift en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon en Heiland en aanvaardt Zijn getuigenis als richtsnoer voor haar doen en laten.

Missie en Visie van de Stichting

Missie
Wij investeren vanuit een christelijke achtergrond in de educatieve vorming van jonge burgers. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Met “christelijke achtergrond” wordt bedoeld:
Dagelijks wordt in iedere klas, alvorens de lessen aanvangen, voorge lezen uit de bijbel en een gepaste uitleg gegeven.
Een weekopening en weeksluiting voor de hele school
In het bijzonder aanleren en zingen van christelijke liederen.

Educatieve vorming van jonge burgers:
  • Cognitieve en multifunctionele kennis
  • Sociale, zedelijke en morele vorming
  • Instrumentele vaardigheden
  • Life skills
  • Ondernemerschap

Duurzame ontwikkeling van onze samenleving:
  • Het toepassen van ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Het aanschaffen van moderne pedagogische en didactische werkvormen.

Visie
Op basis van het voorgaande geldt voor de Stichting de volgende visie:

Wij bieden onderwijs van uitstekende kwaliteit en werken aan de christelijke vorming in een uitdagende leeromgeving waarin volop ruimte is voor het ontwikkelen van talenten, het vergaren van kennis en het aanleren van essentiële vaardigheden.

1.Onderwijs van goede kwaliteit: dit houdt in dat ieder kind op onze school voldoende mogelijkheden en uitdagingen krijgt om zich te ontwikkelen. De resultaten moeten meetbaar zijn, zoals het verlagen van het aantal zittenblijvers en een hoger slagingspercentage voor de eindexamens. Vanuit Bureau Nascholing zullen initiatieven ontplooid moeten worden om onderwijs van goede kwaliteit te bieden door:
a.Schoolleider en leerkrachten professionele competenties bij te brengen (trainingen, nascholing, coachen)
b.De leeromgeving te verbeteren.
2.Christelijke vorming: naast de cognitieve- zal eveneens de geestelijke ontwikkeling in de leerjaren meegenomen worden. De geestelijke ontwikkeling vindt plaats vanuit de volgende onderdelen:
a.Godsdienstonderwijs
b.Omgaan met en toepassen van evangelische waarden - liefde, solidariteit, vrede, gerechtigheid, saamhorigheid
3.Essentiële vaardigheden: alle leerlingen moeten tijdens hun schoolcarrière vaardigheden geleerd worden die van belang zijn voor hun latere positie in de maatschappij. Vaardigheden die wij van belang vinden zijn onder andere:
a.Zelfredzaamheid
b.Waarden en normen bijbrengen
c.Stimuleren van zelfstandig denk- en handelingsvermogen
d.Ontwikkelen van persoonlijke kenmerken zoals durf, gedrevenheid, pro-actieve inzet, ambitie, zelfvertrouwen, verwerven van een kritische en oplossingsgerichte instelling.
Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)