Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De EBG op Curaçao
Verleden en heden

De Emmy Berthold school voor Funderend Onderwijs is gelegen te Suffisant aan de IJsselstraat 33 en is tot heden een school waarvan de instructietaal tweetalig is. De kinderen worden opgevangen in hun moedertaal, om geleidelijk aan over te gaan tot les in het Nederlands. Dit is bewust gekozen omdat het voortgezet onderwijs in het Nederlands plaats vindt. De Emmy Berthold school voor Funderend Onderwijs is voorlopig de enige school van de Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente te Curaçao

De school werd opgericht op 8 januari 1962, door de gemeente van de Maranathakerk onderleiding van de toenmalige predikant, ds. E. C.Ritfeld, thans bisschop van de EBG binnen de provincie Suriname. De reden van de oprichting lag in de grote behoefte aan meer scholen op het eiland. Een tweede reden is de behoefte van de kerk als zendingsgemeente, het evangelie onder de bevolking te verkondigen.

De Emmy Berthold school is vernoemd naar Zuster Berthold, een zendelinge van Duitse afkomst, die naar Suriname ging voor zendingswerk. Zij werd ook de eerste kleuterleidster van de E.B.G. te Paramaribo. Ruim 30 jaar leidde ze deze school in Suriname. Veel heeft zij dus gedaan voor het kleuteronderwijs in Suriname, vandaar de eer de school te vernoemen naar haar.
De school startte in het wijkgebouw van de Evangelische Broedergemeente onder leiding van mevrouw F. Matroos (in 1998 in Nederland overleden). Al gauw ontstond de behoefte tot uitbreiding, door het groot aantal kleuters die zich aanmeldde. In deze behoefte werd dan ook voorzien.
Er werden op het terrein van het wijkgebouw drie lokalen bijgebouwd. Het wijkgebouw zelf werd omgebouwd tot peuterklasje. De leiding had toen Mw. Truus Scrader. In 1969 kwamen er 3 kleuterklasjes bij.

Met de invoering van het Funderend Onderwijs 2002 is de hele samenstelling van de school veranderd, en is heden, schooljaar 2009-2010 uitgegroeid tot een volledige school voor Funderend Onderwijs; de school mag zich met trots noemen
“School voor Funderend Onderwijs”

De huidige school, met Christelijke overtuiging, biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. (1-ste en 2-de cyclus). De kinderen zijn van verschillende sociale afkomst. In een optimaal positief klimaat wordt hen onderwijs geboden met het doel zich zo optimaal te ontwikkelen en te ontplooien en hen klaar te maken voor het Voortgezet Onderwijs.

Hierin ligt het streven van het bestuur de onder haar hoede geplaatste leerlingen dát onderwijs te bieden die het beste past bij elk individu. In het kader hiervan heeft zij ook opgenomen in haar meerjarig plan, de oprichting van een VSBO, voor het vervolg onderwijs van de leerlingen van groep 8.

De leerlingen die in het Funderend Onderwijs uit de boot dreigen uit te vallen, tijdig te signaleren en onderwijs aan te bieden op maat. Zij denkt aan het oprichten van enkele klassen voor Speciaal Onderwijs voor kinderen met een secundaire stoornis en hun vervolg onderwijs (VSO)
Dit plan dient verder uitgewerkt te worden om het binnen de komende 5 jaren te implementeren.
Binnen het meerjarenplan moet de Emmy Berthold school uitgroeien tot een scholengemeenschap met :
1.een school voor Funderend Onderwijs,
2.een afdeling voor kinderen met secundaire stoornissen waarbij in beide gevallen de kinderen kunnen doorstromen naar
3.het VSBO.
4.of het VSO.
 
Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)