Home
EBG op Curacao
Emmy Berthold school
Vacatures
Maranatha Kerk
Contact
De EBG op Curaçao
Onderwijs

Het onderwijs op Curacao heeft vanaf het jaar 2004 grote veranderingen ondergaan. Het oude systeem van kleuter en basisschool is verdwenen. Daarvoor is in de plaats gekomen het Funderend Onderwijs. Deze veranderingen zijn vooral te merken op onze school. Wilde de Emmy Berthold school haar bestaansrecht behouden, moest zij in acht jaren tijd uitgroeien van kleuterschool tot school voor Funderend onderwijs. En dit is haar aardig gelukt. Het schooljaar 2009-2010 heeft zij de eerste leerlingen afgeleverd voor het voortgezet onderwijs. Deze metamorfose had ook gevolgen voor het onderwijzend personeel; zij moesten nascholing volgen om adequaat te kunnen werken in het Funderend onderwijs. Het met goedgevolg volgen van dze nascholing resulteerde voor de leerkrachten in het behalen van het diploma Funderend Onderwijs.

De beschrijving van het Funderend Onderwijs is te lezen via de website van de Fide : www.fide.an In het kort komt het hierop neer:

In het rapport “Stappen naar een betere toekomst” (maart 1995) wordt uitgelegd hoe het onderwijs aan onze kinderen in de komende jaren eruit zal zien. De reacties op dit rapport zijn verwerkt in “Stappen naar een betere toekomst, reacties en commentaars” Deze reacties op het eerste beleidsdocument zijn vervolgens meegenomen bij de ontwikkeling van het “Invoeringsplan Funderend Onderwijs Nederlandse Antillen”.

De doelstelling van het Funderend Onderwijs kan als volgt worden omschreven:

Algemene vorming geven aan de leerling om te kunnen functioneren binnen de Antilliaanse maatschappij, in de regio en de wereld, uitgaande van de eigen culturele identiteit.

Enkele illustraties over formuleringen van het Funderend Onderwijs zijn:
  • Elk kind is uniek
  • De bestrijding van tweedeling tussen “have’s” en “have nots”
  • De eenheid in verscheidenheid tussen scholen
  • Een basiscurriculum met mogelijkheden voor ontwikkelingsmaximalisering
  • Het streven naar rechtvaardigheid
Het streven is om in een periode van 10 jaar de basis, het fundament, voor het verdere leven te leggen. Gedurende deze tijd leert het kind naast de vaardigheid om te lezen, te schrijven en te rekenen, ook o.a. assertiviteit, flexibiliteit,verantwoordelijkheidsbesef. Dienstbaarheid, een grotere zelfstandigheid en meer zelfvertrouwen. Het Funderend Onderwijs geeft de kinderen daarmee een stevige basis voor het vervolgonderwijs. De periode van 10 jaar wordt onderverdeeld in drie cycli. In het schema hieronder vindt een overzicht van deze onderverdeling.

Cyclus 1
4 – 8 jarigen –vroegere kleuterschool + klas 1 en 2 vroegere basisschool

Cyclus 2
8 – 12 jarigen – vroegere basisschool klas 3 – 6

Cyclus 3

12 – 15 jarigen – basisvorming – klas 1 en 2 Voortgezet Onderwijs.

Onderwijs is geen doel op zichzelf; het is slechts een middel om een doel te bereiken. Dat doel zou omschreven kunnen worden als een gelukkig leven d.m.v. een kwalitatief hoog bestaan. Het moet daarom duidelijk zijn dat de leerlingen niet leren voor de school, maar voor zichzelf om uiteindelijk hun levensdoelen te realiseren. Het onderwijs dient dan ook zodanig te worden ingericht, dat het kind onderwijs ervaart als een deel van het leven, als iets wat erbij hoort, maar tegelijkertijd prettig is: kindgericht onderwijs.

In het basiscurriculum staan de volgende educatiegebieden:

1.Taal, geletterdheid en communicatie

Moedertaal: (Papiamentu / Engels
Nederlands
Vreemde taal ( Spaans , Engels, Frans)

2.Wiskunde

3.Mens- en Maatschappij

afgeleid van de vakken Maatschappijleer, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

4.Mens, Natuur en Technologie

Afgeleid van de vakken Kennis der natuur, Biologie, Scheidunde en Natuurkunde

5.Culturele en Artistieke Vorming
Afgeleid van de vakken Muziek, Handvaardigheid, tekenen, Drama, Dans

6.Gezonde levensstijl (nieuw educatie gebied) en Beweging


7.Sociale- en emotionele ontwikkeling (nieuw edicatiegebied)

8.Levensbeschouwelijke vorming : Nieuw naast Godsdienstonderwijs.


Kern- en tussendoelen zijn een middel van de Antilliaanse overheid om aan onderwijsgevenden, ouders en andere groepen duidelijk te maken hoe zij het onderwijs aan jonge kinderen ziet. Deze kerndoelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle stakeholders; ze geven datgene aan wat wij als maatschappij belangrijk vinden dat de kinderen op school leren. Daarom zijn kern- en tussendoelen in de wet opgenomen. Zij beschrijven datgene wat in elk geval aan de orde moet komen. Deze kern- en tussendoelen zijn verder uitgewerkt en komen voor in het SOP. De EFO-toetsen zijn daarop gericht.
Goeroeboeroeweg 2 • Mundo Nobo • Tel.: 462 7673 • info@scoebg.org
Developed with QwikZite (version 1.12)