Klachten

Samen oplossen – Open en eerlijk

De EBG streeft naar een prettige en plezierige omgang, waardoor het schoolklimaat optimaal is of wordt. Het uitgangspunt is om klachten zo veel mogelijk te voorkomen, maar mocht er toch een voorval zijn,  dan is het voornemen, dit zo goed en snel mogelijk oplossen. De drie gebieden waarop de klachtregeling zich richt zijn incidenten, conflicthantering en een klachtprocedure.

Incidenten

De organisatie wenst om volgens wettelijke normen op de hoogte te zijn van hetgeen er in de school gebeurt, zelfs als het niet aangenaam is. Zo kan het het reilen en zeilen op school monitoren en bijhouden. Daarom werkt men met incidenten- registratie.  

Incidenten worden geregistreerd en bijgehouden met als doel een snelle en effectieve oplossing te vinden en te bieden aan het bestuur of namens het bestuur. 

Een incident is elk fysieke, mondelinge en/of mentaal gebeuren zoals geweld (slaan, schoppen) en bedreigingen (grof taalgebruik, pesten, discrimineren, stelen, vandalisme). 

De omschrijving is niet limitatief. Dat houdt in dat er ook andere incidenten kunnen zijn dan bovengenoemde voorbeelden. 

De omschrijving is niet limitatief. Dat houdt in dat er ook andere incidenten kunnen zijn dan bovengenoemde voorbeelden. 

Lees minder Lees meer

Conflicthantering

Naast incidenten of voorvallen kunnen zich op school conflicten voordoen. Als een conflict bekend is wordt het in fasen aangepakt. 

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen – individuen of groepen – die behoren tot één sociaal systeem, dingen nastreven die onverenigbaar zijn, en daardoor in botsing komen. Deze botsingen veroorzaken ongemak en/of onvrede in de organisatie of het systeem. Daarom dient men die zo snel mogelijk op te lossen. 

Het oplossen

Het oplossen geschiedt in 4 fasen, namelijk: constatering van het probleem, het zoeken naar een oplossing, het beoordelen van de complexiteit van de situatie en/of het indienen van een klacht. Hierna de uitwerking van de werkwijze in die fasen.

Constatering van het probleem: Er is een ongemak of ontevredenheid.

De werkwijze is dan als volgt: 

  • Bespreking met de desbetreffende betrokkene: leerkracht, leerling, ouder/voogd, kantoormedewerker, etc.;
  • Het managementteam wordt officieel door een van de betrokkenen op de hoogte gebracht van het incident of de situatie die het ongemak veroorzaakte. 
 

N.B.: In deze fasen (1 en 2) is het uitgangspunt van het bevoegd gezag dat het om een eenvoudig conflict gaat en het intern opgelost kan worden. Het bestuur wordt op de hoogte gesteld van het conflict en diens aard.

Het zoeken naar een oplossing in het geval dat de desbetreffende betrokkene er niet uitkomen: 

  •  Er vindt een bespreking plaats tussen het managementteam en de  betrokkenen. 
 

N.B.: In deze fasen (1 en 2) is het uitgangspunt van het bevoegd gezag dat het om een eenvoudig conflict gaat en het intern opgelost kan worden. Het bestuur wordt op de hoogte gesteld van het conflict en diens aard.

Het beoordelen van de complexiteit van de situatie:

  • Er vindt een bespreking plaats tussen de schoolleider/ het MT, de ouder(s)/voogd (en), de desbetreffende leerkracht en het schoolbestuur.

Het indienen van een klacht. Mochten de partijen er niet uitkomen wordt er een officiële klacht ingediend.

Klachtenformulier

SCOEBG

Adres

Goeroe Boeroeweg 2
Mundo Nobo, Willemstad
Curaçao

Contact

COPYRIGHT © 2024 | ALL RIGHTS RESERVED SCOEBG

Powered by Very Good Marketing NL